Kiki Tsourou

Kiki Tsourou

Member, (ISC)2 Hellenic Chapter - Data Protection Officer, Tiresias